دانشكده فني و مهندسي

چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ساعت: ۱۷:۳۷:۳۶

گروه مهندسی نقشه برداری


 

اعضای گروه مهندسی نقشه برداری

شماره نام و نام خانوادگی تلفن
1 مهندس مسلم درویشی 081-33117804 داخلی 424
2 مهندس داود نجات 081-33117804 داخلی 428
3 دکتر ابوذر رمضانی 081-33117804 داخلی 424