دانشكده فني و مهندسي

جمعه ۰۷ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۱۳:۳۹

گروه مهندسی نرم افزار


اعضای گروه مهندسی کامپیوتر

 

شماره نام و نام خانوادگی شماره تلفن داخلی
1 مهندس وحید پورامین 08133117804-7 426
2 مهندس الهام علی قارداش 08133117804-7 426
3 مهندس نسیبه پوطی 08133117804-7 418